L’estudi RACECAT te com a objectiu avaluar la hipòtesi de que el trasllat directe a un Centre Endovascular, comparat amb el trasllat al Centre Local d’Ictus més proper, ofereix un millor pronòstic en la distribució de l’escala modificada de Ranklin als 90 dies en pacients amb ictus isquèmic agut amb sospita d’oclusió de gran vas identificats pel Servei d’Emergències Mèdiques.

L’estudi RACECAT és un estudi prospectiu, multicèntric, randomitzat per grups (cluster), obert amb avaluació cega de resultat principal, que inclou pacients amb ictus agut i sospita d’oclusió de gran vas (OGV) cerebral identificats pel Servei d’Emergències Mèdiques utilitzant l’escala RACE. Una puntuació en la RACE de 5 o més (alta sospita de OGV) és el principal criteri d’inclusió. Es comparen dues estratègies: 1) Trasllat al centre local més proper vs. 2) Traslllat directe al centre endovascular.

 

L’estudi RACECAT es duu a terme a tot el territori de Catalunya i es va iniciar el Març 2017.

Per conèixer més detalls, podeu visitar clinicaltrials.gov i mirar el video resum.

  Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *