Revalidació de l’escala RACE després de la seva completa implementació a Catalunya

Publicat a J Neurointerv Surg 2018 (Carrera et al)

En una mostra de 1822 pacients amb activació de codi ictus, es confirma que l’escala RACE és una eina efectiva per identificar els pacients amb oclusió de gran vas candidats a rebre tractament endovascular (AUC 0.76).

D’altra banda, l’estudi demostra que, en pacients amb RACE>4 (sospita d’oclusió de gran vas), l’acceso directe a un centre amb tractament endovascular multiplica per 2.4 les opcions de rebre el tractament comparat amb el trasllat a un centre més proper però sense posibilitat de fer tractament endovascular, requirint en aquests casos un trasllat entre hospitals.

  Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *